Mitä Sopiva tekee?

Tutkimustietoa käytäntöön

Sovittelujournalismi syntyi ja sitä kehitetään tutkijoiden ja toimittajien yhteistyönä.

Sovittelujournalismi sai alkunsa Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeesta (2016-2018), joka toteutettiin Tampereen yliopistossa. Työpajavetoisessa hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joilla journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana konfliktiherkissä aiheissa. Hankkeen tutkimuskysymys oli, voiko sovittelevuus toimia journalismin toimintaa ohjaavana tavoitteena, ja jos niin miten. Hankkeessa syntynyt Sovittelujournalismin käsikirja käytännönläheisine ohjeineen on verkossa kaikkien kiinnostuneiden käytössä.

Nyt Sopiva jatkaa hankkeessa aloitettua työtä. Yhdistys toimii sekä journalistisena yhteisönä että tutkimuksen kentällä, toimien siltana niiden välillä. Tutkimussaralla yhdistyksen työpöydällä on moniäänisyyteen liittyvä tutkimushanke, joka on osa Sopivan aktiivin Matleena Ylikosken väitöskirjatutkimusta. Hankkeessa kartoitetaan suomalaisten toimittajien ymmärrystä journalismin moniäänisyydestä ja kehitetään Moniäänisyysmittari-työkalua, jolla moniäänisyyttä voidaan mitata ja kehittää.

Aiemmin Sopiva on osallistunut mm. Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeeseen (BIBU), jossa yhdistyksen aktiivi Mikko Hautakangas työskenteli tutkijana ja vei sovittelujournalismia osaksi kokeiluja, joissa pyritriin käsittelemään erilaisia yhteiskunnallisia konflikteja ja väestöryhmien välisiä jännitteitä (www.demokratiakiihdyttamo.fi).

Koulutusta ja oppimista

Sopiva tukee sekä journalisteja että muita yhteiskunnallisia toimijoita oman toiminnan kehittämisessä julkisen keskustelun parantamiseksi.

Sovittelujournalismi auttaa yhteiskunnan toimijoita hahmottamaan journalismin ja julkisen keskustelun merkityksen osana toimintaansa, joka tähtää kansalaisten osallistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja polarisaation ehkäisemiseen. Sopivan järjestämät työpajat auttavat toimittajia löytämään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja kiistanalaisten aiheiden käsittelyyn sekä tarjoavat tukea konkreettisten juttujen ideoinnissa ja toteutuksessa.  

Yhdistyksemme tarjoaa eri toimijoille työpajoja, luentoja, koulutusta ja puheenvuoroja. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä sähköpostitse (yhdistys(a)sopiva.org) tai verkkosivujemme kautta.

Verkostoitumista ja vertaistukea

Sopiva on paikka toimittajille, tutkijoille ja muille paremman julkisen keskustelun ja journalismin kehittämisestä kiinnostuneille. Sopiva on yhteisö, jossa mietitään yhdessä kinkkisiä journalistisia pulmia avoimessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

Tarjoamme kollegiaalista tukea järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja muita turvallisia paikkoja ajatustenvaihdolle. Sopiva järjestää esimerkiksi lukupiirejä, joissa luetaan sovittelujournalismiin tavalla tai toisella kytkeytyviä tekstejä, joiden kautta omaa ajattelua ja asiantuntemusta voi syventää. Etäyhteyksin toimineet lukupiirit ovat avoinna kaikille, ei vain yhdistyksen jäsenille.

Sopiva tarjoaa mahdollisuuden myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Syksyllä 2020 kaksi Sopivan jäsentä olivat mukana perustamassa pohjoismaista journalistien ja tutkijoiden verkostoa, Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism, joka kokoontuu säännöllisesti verkossa.

Verkosto järjestää Forum Talk -sessioita, joissa erilaisten “yhteiskuntavastuullisten journalismien” tekijät eri Pohjoismaista esittelevät toimintaansa ja omaa paikallista näkökulmaansa. Sopiva on tehnyt toimintaansa tunnetuksi näissä illoissa ja vahvistanut omaa osaamistaan oppimalla pohjoismaisilta kollegoilta. Samalla yhdistys tarjoaa  jäsenilleen pääsyn näihin kiinnostaviin keskusteluihin.


Viimeisimmät julkaisut