Mitä Sopiva tekee?

Tutkimustietoa käytäntöön

Sovittelujournalismi syntyi ja sitä kehitetään tutkijoiden ja toimittajien yhteistyönä.

Sovittelujournalismi sai Suomessa alkunsa Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeesta (2016-2018), joka toteutettiin Tampereen yliopistossa, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Cometissa. Työpajavetoisessa hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joilla journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana konfliktiherkissä aiheissa. Hankkeen tutkimuskysymys oli, voiko sovittelevuus toimia journalismin toimintaa ohjaavana tavoitteena, ja jos niin miten.

Nyt Sopiva jatkaa hankkeessa aloitettua työtä. Tällä hetkellä yhdistyksen työpöydällä on moniäänisyyteen liittyvä tutkimushanke, joka on osa Sopivan aktiivin Matleena Ylikosken väitöskirjatutkimusta. Hankkeessa kartoitetaan journalismin moniäänisyyden mittaamisen mahdollisuuksia ja kehitetään tapoja lisätä moniäänisyyttä toimitusten käytännön työssä. Tukena työssä on journalistiikan apulaisprofessori Laura Ahvan johtama tutkimusryhmä, laaja-alainen ohjausryhmä sekä mediakentän yhteistyökumppaneina STT ja Kaleva Media, jotka saavat mittarin hankkeen myötä omaan käyttöönsä.

Sopiva on myös mukana erilaisissa tutkimuksissa, kuten Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeessa (BIBU). Yhdistyksen puheenjohtaja Hautakangas työskentelee hankkeessa tutkijana ja on vienyt sovittelujournalismia osaksi kokeiluja, joissa pyritään käsittelemään erilaisia yhteiskunnallisia konflikteja ja väestöryhmien välisiä jännitteitä (www.demokratiakiihdyttamo.fi).

Koulutusta ja oppimista

Sopiva tukee sekä journalisteja että muita yhteiskunnallisia toimijoita oman toiminnan kehittämisessä julkisen keskustelun parantamiseksi.

Sovittelujournalismi auttaa yhteiskunnan toimijoita hahmottamaan journalismin ja julkisen keskustelun merkityksen osana kansalaisten osallistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja polarisaation ehkäisemiseen tähtääviä toimia. Sopivan järjestämät työpajat auttavat toimittajia löytämään uusia näkökulmia erilaisten aiheiden käsittelyyn sekä tarjoavat tukea konkreettisten juttujen ideoinnissa ja toteutuksessa.  

Sopiva oli muun muassa mukana kokeilussa, jossa järjestettiin työpajojen sarja toimittajille yhteistyössä BIBU:n ja ympäristöministeriön kanssa. 

Yhdistyksemme tarjoaa eri toimijoille työpajoja, luentoja, koulutusta ja puheenvuoroja. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä sähköpostitse (yhdistys(a)sopiva.org) tai verkkosivujemme kautta.

Verkostoitumista ja vertaistukea

Sopiva on paikka, jossa mietitään yhdessä kinkkisiä journalistisia pulmia

Yhdistys on paikka toimittajille, tutkijoille ja muille paremman julkisen keskustelun ja journalismin kehittämisestä kiinnostuneille. Tarjoamme kollegiaalista tukea järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja muita turvallisempia paikkoja ajatustenvaihdolle. 

Sopiva järjestää esimerkiksi lukupiirejä, joissa on luettu sovittelujournalismiin tavalla tai toisella kytkeytyviä tekstejä, joiden kautta omaa ajattelua ja asiantuntemusta on pyritty syventämään. Etäyhteyksin toimineet lukupiirit avoinna kaikille, ei vain yhdistyksen jäsenille.

Sopiva tarjoaa mahdollisuuden myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Syksyllä 2020 kaksi hallituksen jäsentä olivat mukana perustamassa pohjoismaista journalistien ja tutkijoiden verkostoa, Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism

Verkosto järjestää Forum Talk -iltoja, joissa erilaisten “yhteiskuntavastuullisten journalismien” tekijät eri Pohjoismaista esittelevät toimintaansa ja omaa paikallista näkökulmaansa. Sopiva on tehnyt toimintaansa tunnetuksi näissä illoissa ja vahvistanut omaa osaamistaan oppimalla pohjoismaisilta kollegoilta. Samalla yhdistys tarjoaa  jäsenilleen pääsyn näihin kiinnostaviin keskusteluihin.