HALLITUSKOKOONPANO

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTAKERTOMUS

SOPIVAN HALLITUS

Sopiva ry:n hallitus koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Noora Kettunen, toimittaja, Yleisradio ( puheenjohtaja)
  • Jarno Alastalo, kirjailija, luennoitsija ja digitaalisten yhteisöjen asiantuntija (varapuheenjohtaja)
  • Mikko Hautakangas, journalismin tutkija, Tampereen yliopisto (sihteeri)
  • Silja Raunio, toimittaja, Yleisradio
  • Sanna Niittykoski, opiskelija, Tampereen yliopisto
  • Ninni Ahonen, viestijä ja mediakasvattaja, Yleisradio
Takarivissä vasemmalta oikealle: Mikko Hautakangas, Anna Takala ja Jarno Alastalo. Eturivissä: Noora Kettunen ja Ninni Ahonen.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Vahvistettu yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2023

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sopiva – Sovittelujournalistit ry- Medlande journalister rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä ja purkaa yksilöiden, ryhmien ja ideologioiden vastakkainasettelua yhteiskunnassa edistämällä sovittelua ja sovittelujournalismin soveltamista toimittajien sekä journalismin ja joukkoviestinnän tutkijoiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee journalistisia tuotoksia verkkosivuillaan ja muissa medioissa, järjestää työpajoja ja koulutuksia sekä tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja liittojen kanssa. Lisäksi yhdistys kerää tutkimustietoa journalismin aloille ja kansalaisjärjestöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee rahoitusta niitä myöntäviltä tahoilta ja vastaanottaa lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä sekä erilaisilta yhteisöiltä. Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä on sekä jäseniä että yhteisöjäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat henkilöitä ja yhteisöjäsenet yhteisöjä. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki luonnolliset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistykset, järjestöt, säätiöt, yritykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhteisöjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhteisöjäsentä voi edustaa yhdistyksen kokouksessa kuka tahansa yhteisön edustaja. Sekä jäsenet että yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai sen toiminnalle. Asianomaisella jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä ja yhteisöjäseniltä peritään vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksusta voidaan myöntää alennus työttömyyden, opiskelun, eläkkeellä olon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5. Hallitus

Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 varsinaista jäsentä sekä 1-8 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi käsitellä asioita ja päättää niistä valitsemansa sähköisen välineen avulla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset voidaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä pitää kokonaan etäyhteyksin, ilman fyysistä kokouspaikkaa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköisellä välineellä tai yhdistyksen internetsivustolla olevalla kokouskutsulla.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
-valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
-valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja.
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Haluatko tietää, mitä yhdistys suunnittelee tekevänsä? Tästä pääset tutustumaan vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.

TOIMINTAKERTOMUS

Haluatko tietää, mitä yhdistys on viime aikoina tehnyt? Tästä pääset tutustumaan vuoden 2022 toimintakertomukseen.